มาตรฐานการผลิต

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

มาตรฐานการผลิต

การขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวเพื่อขอเครื่องหมายQ

การขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวเพื่อขอเครื่องหมายQ

อ่านต่อ

การผลิตข้าวในระบบ GAP (Good Agricultural practices) หรือข้าว Q

ข้าวสารคุณภาพ (ข้าวQ) คือ ผลผลิตข้าวที่มาจาดระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตในแปลงนา ได้ข้าวเปลือกGAP สีแปรสภาพในโงสี GMP และมีการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างมีขั้นตอนตามลำดับ

อ่านต่อ

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว GMP

การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (Good manufacturing Practices : GMP for rice Mill)

อ่านต่อ