มาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

มาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เป็นหนึ่งในมาตรฐานการรับรองข้าว ที่มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพราะเป็นข้าวที่ผ่านการตรวจสอบและติดตาม ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การบรรจุ จนถึงการจำหน่าย

อ่านต่อ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication (GI)

เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มีแหล่งผลิตเฉพาะและมีเอกลักษณ์หรือคุณภาพที่เกิดจากแหล่งผลิตนั้น

อ่านต่อ

การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อจําหน่ายในชุมชนหรือจำหน่ายตรงเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม)

อ่านต่อ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของมกท. เป็นการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตและการประกอบการโดยอาจจะเริ่มจากการผลิตการเกษตร (ซึ่งอาจเป็นการเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงผึ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ) ไปจนถึงการจัดการผลผลิตและการแปรรูป

อ่านต่อ

ข้าวสาร Q

สัญลักษณ์ตัว Q เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร กำหนดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.)

อ่านต่อ

ฉลากข้าวสารบรรจุถุง

ข้าวสารบรรจุถุง เป็นอาหารที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ประกอบกับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

อ่านต่อ

มาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย

มาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกําหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

อ่านต่อ
ด้านบน