มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

image

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

               สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออก มีหลายประเทศที่ผู้นำเข้าต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานในระบบนี้ เช่น มาเลเซีย สิงคร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

หน่วยตราจรับรองที่อนู่ในประเทศไทย

  • สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
  • ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด

หน่วยตรวจรับรองจากต่างประเทศที่สามารถดำเนินการในประเทศไทย

  • ACO – Australian Certified Organic
  • Organic Food Development & Certification Center of China
  • IBD Certification Ltd.