มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป EU

image

สินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ปัจจุบันสหภาพยุโรปใช้ระเบียบ Council Regulation (EEC) No.2092/91 of 24  June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs โดยประเทศสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบกลางของสหภาพยุโรป คือ EC Regulation 2092/91

               การนำเข้าสินค้าอินทรีย์จากประเทศที่สามหรือประเทศนอกสหภาพยุโรปมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

               กรณีที่1 นำเข้าจากประเทศที่สหภาพยุโรปขึ้นบัญชีเป็น EU’s third countries list ซึ่งขณะนี้มี
7 ประเทศ ประกอบด้วย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย อิสราเอล สวิสเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ คอสตาริกา
และอินเดีย โดยประเทศที่จะอยู่ในบัญชีได้จะเป็นประเทศที่สหภาพยุโรฟยอมรับระบบการผลิตและตรวจสอบเทียบเท่ากับสหภาพยุโรป สินค้าที่นำเข้าไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานควบคุมภายในประเทศ
ผู้นำเข้า โดยสินค้าจะต้องได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้เท่านั้น

               กรณีที่2 การนำเข้าสินค้าอินทรีย์จากประเทศที่สามที่ไม่ได้อยู่ใน EU’s third countries list มายังสหภาพยุโรป ซึ่งผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ขออนุญาตนำเข้า เป็นรายกรณีจากหน่วยงานควบคุมภายในประเทศผู้นำเข้าก่อนทุกครั้ง
  โดยหน่วยงานในประเทศสมาชิกจะเป็นผู้รับรองหน่วยตรวจสอบและสินค้าที่อนุญาตให้นำเข้า ระยะเวลาอนุญาตไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ สินค้าที่นำเข้ามาในประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้าย
  โดยเสรีไปยังประเทศสมาชิกอื่นได้
 2. หน่วยรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำหนดด้านมาตรฐานการรับรองตาม EN 45011 หรือ ISO Guide 65 ในกรณีของประเทศไทยมรหน่วยตรวจรับรองเพียงหน่วยเดียวที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำหนด ISO Guide 65 คือ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งหน่วยงานนี้ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก IFOAM ด้วย ดังนั้นผู้ส่งออกไทยที่ต้องการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป จะต้องได้รับการรับรองจาก มกท. หรือหน่วยตรวจรับรองของต่างประเทศที่มาดำเนินการในไทย เช่น บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช จำกัด เป็นต้น

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป

               ห้ามใช้ GMO ในการผลิต ให้ใช้ตรา EU Organic Logo แบบบังคับบนบรรจุภัณฑ์และมีระบบควบคุมที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

สถานะของประเทศไทย

               ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยสามารถวางจำหน่วยในตลาดสหภาพยุโรปได้ โดยผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปขออนุญาตนำเข้าเป็นรายสินค้า

               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อพิจารณารับรองความเท่าเทียมของระบบการผลิตและการตรวจสอบควบคุมของประเทศไทย เพื่อให้ไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศ
ที่สาม โดยคำร้องของไทยอยู่ในลำดับที่ 20 โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยตรวจรับรองที่อยู่ในประเทศไทย

 • สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
 • ไปโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด
 • CERES – Certification of Environmental Standards
 • CUC – Control Union Certifications

หน่วยตรวจรับรองจากต่างประเทศที่สามารถดำเนินการในประเทศไทย

 • CCPB – SRL – Controllo e Certificazione Prodotti Biologici
 • ECO – ECO Cert S.A.
 • BCS – Kiwa BCS Oko Garantie GmbH
 • QC&I GmbH
 • IMO – Institutee for Marketecology
 • IMO – IMO (India)