ข้าวเจ้าพันธุ์ ขะสอ 62

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเจ้าพันธุ์ ขะสอ 62

image

ประวัติพันธุ์

ได้รวบรวมพันธุ์ขะสอ (SMGC02001) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาที่สูงพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์สาหู่จากบ้านนามะอื้น หมู่ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยนายปรัชญา หล่าบรรเทา เจ้าพนักงานการเกษตร 6 สถานีทดลองข้าวไร่ และธัชพืชเมืองหนาวสะเมิง สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาข้าว กรมวิชารการเกษตร ปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว คัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ ได้ข้าวนาที่สูงสายพันธุ์ SMGC02001-NGN-112 มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อ พันธุ์ขะสอ 62 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

 

ลักษณะประจำพันธุ์

  • เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง วันสุกแก่ (เก็บเกี่ยว) ประมาณวันที่ 4 พฤศจิกายน
  • ความสูง 148 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอตั้ง ลําต้นแข็งปานกลาง
  • ใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว มี 2 ยอด มุมปลายใบตั้งตรง
  • รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว
  • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ยาว 10.60 มิลลิเมตร กว้าง 3.06 มิลลิเมตร หนา 2.21 มิลลิเมตร
  • เมล็ดข้าวกล้องสีขาว ยาว 7.38 มิลลิเมตร กว้าง 2.55 มิลลิเมตร หนา 1.38 มิลลิเมตร
  • คุณภาพการสีดี ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 41.0 เปอร์เซ็นต์
  • ปริมาณอมิโลส 16.82 เปอร์เซ็นต์
  • อุณหภูมิแป้งสุกต่ํา ลักษณะข้าวสุกขาวนวล เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม
  • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ข้าวขะสอ จัดเป็นข้าวเจ้าใช้เพื่อการบริโภค คุณค่าทางโภชนการต่อ 1ถุง ให้พลังงาน 3,600 กิโลแคลอรี่ น้ำตาล 11 กรัม ไขมัน 20 กรัม โซเดียม 80 มิลลิกรัม

ด้านบน