ปริมาณข้าวเปลือกคงเหลือ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ชื่อกลุ่ม พันธุ์ข้าว เดือน / ปี ปริมาณข้าวเปลือกคงเหลือ ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวกข6 11 / 2022 6,000 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเหนียวกข6 06 / 2021 34,900 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 02 / 2021 1,857 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 02 / 2021 125 ติดต่อ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง ข้าวเจ้าหอมนิล 12 / 2020 680 ติดต่อ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง ข้าวหอมมะลิแดง 12 / 2020 8,500 ติดต่อ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 1,030 ติดต่อ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง กข15 12 / 2020 380 ติดต่อ
เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลผลิตบ้านหนองห้าง กข6 12 / 2020 27,300 ติดต่อ
เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลผลิตบ้านหนองห้าง ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 106,750 ติดต่อ
ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน ข้าวสังข์หยดพัทลุง 12 / 2020 70,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านไทร ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 216,000 ติดต่อ
เกษตรอินทรีย์นาโพธิ์ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 30,000 ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 27,000 ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ กข15 12 / 2020 19,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 46,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวเจ้าหอมนิล 12 / 2020 4,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 12 / 2020 3,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวหอมมะลิแดง 12 / 2020 5,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 770,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 12 / 2020 20,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวหอมมะลิแดง 12 / 2020 30,000 ติดต่อ
ข้าวอินทรีย์บ้านตากูก กข15 12 / 2020 14,000 ติดต่อ
ข้าวอินทรีย์บ้านตากูก ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 131,000 ติดต่อ
ธนาคารข้าวบ้านขวาว ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 161,640 ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ข้าวทับทิมชุมแพ 12 / 2020 1,000 ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 12 / 2020 1,000 ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม กข43 12 / 2020 2,000 ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ข้าวขาวปทุมธานี 12 / 2020 3,000 ติดต่อ
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 40,000 ติดต่อ
เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ชุมพลบุรี 1 ขาวดอกมะลิ 105 12 / 2020 59,740 ติดต่อ
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 12 / 2020 7,000 ติดต่อ
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ หอมหัวบอล 12 / 2020 15,000 ติดต่อ
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ ข้าวดอกข่า 12 / 2020 8,000 ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี ข้าวเล็บนกปัตตานี 11 / 2020 500 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2 ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 35,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 1,500 ติดต่อ
กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง/ ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 5,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 100,000 ติดต่อ
กลุ่มทำนาตำบลควน หอมปทุม 11 / 2020 10,000 ติดต่อ
สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 1,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 20,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนพ่อแม่ทำลูกช่วยขาย ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 2,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนโจด ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 61,018 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 11 / 2020 12 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านจักสานบ้านท่าบัวแก้ว ข้าวสังข์หยดพัทลุง 11 / 2020 1,200 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวเหนียวแดง 12 / 2020 2,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ข้าวหอมมะลิแดง 11 / 2020 1,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ ขาวดอกมะลิ 105 11 / 2020 2,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ กข15 11 / 2020 5,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 09 / 2020 5,000 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ ขาวดอกมะลิ 105 09 / 2020 0 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 09 / 2020 10,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลิแดง 09 / 2020 2,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ 09 / 2020 2,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลิ 09 / 2020 5,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวทับทิมชุมแพ 09 / 2020 2,000 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ขาวดอกมะลิ 105 09 / 2020 10,000 ติดต่อ
ด้านบน