ปริมาณข้าวพร้อมขาย

ข้าวตลาดเฉพาะ


ปริมาณข้าวพร้อมขายประจำเดือน : ตุลาคม 2561

ปริมาณข้าวพร้อมขายในแต่ละเดือน ของกลุ่มเกษตรกรข้าวตลาดเฉพาะ


พันธุ์ข้าว ชื่อกลุ่ม ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้อมูลติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) 7,274 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์) 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) 7,274 kg 9 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) 25,918 kg 1,851 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์) 5,000 kg 50 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) 25,918 kg 1,851 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มหอมดอกคำใต้(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์) 100 kg 20 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวลืมผัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ(GAP) 2,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวสังข์หยดพัทลุง กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง(GAP)/(อินทรีย์) 7 kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวสังข์หยดพัทลุง กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง(GAP)/(อินทรีย์) 7 kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด(GAP) 30,775 kg 165 kg 1,767 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด(GAP) 30,775 kg 165 kg 1,767 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์) 100 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวสันป่าตอง 1 วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวบือพาโดะ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง(อินทรีย์) 12,000 kg 500 kg 400 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวบือพาโดะ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง(อินทรีย์) 12,000 kg 500 kg 400 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวบือพาโดะ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง(อินทรีย์) 12,000 kg 500 kg 400 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวบือพาโดะ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง(อินทรีย์) 12,000 kg 500 kg 400 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ(อินทรีย์) kg 400 kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์) 500 kg 20 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ(อินทรีย์) 6,750 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวขาวปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน(GAP) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวดำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์) 60 kg 10 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเจ๊กเชย 1 กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี(อินทรีย์) 3,000 kg 1,500 kg 2,500 kg ติดต่อกลุ่ม
กข59 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด(GAP) 0 kg 0 kg 5,645 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมไชยา วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา(GAP) 1,000 kg 1,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมไชยา วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา(GAP) 1,790 kg 2,620 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน(GAP)/(อินทรีย์) 1,000 kg 10 kg 100 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง(GAP) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน(อินทรีย์) 300 kg 300 kg 1,700 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) 11,164 kg kg 1,668 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) 11,164 kg kg 1,668 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) 11,164 kg kg 1,668 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า 100 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้(GAP) 5,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง(GAP) 0 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้(GAP) 2 kg 200 kg 300 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง 13 kg 45 kg 35 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มหอมดอกคำใต้(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน(อินทรีย์) 300 kg 300 kg 1,700 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ(อินทรีย์) 600 kg 200 kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
แม่โจ้ 2 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ(อินทรีย์) 11,151 kg ติดต่อกลุ่ม
แม่โจ้ 2 วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
บือโช กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง(อินทรีย์) 15,000 kg 350 kg ติดต่อกลุ่ม
บือชอมี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง(อินทรีย์) 10,000 kg 39 kg 270 kg ติดต่อกลุ่ม
บือชอมี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง(อินทรีย์) 270 kg ติดต่อกลุ่ม
กข49 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม(GAP) 2,500 kg 1,500 kg 2,000 kg ติดต่อกลุ่ม