ปริมาณข้าวพร้อมขาย

ข้าวตลาดเฉพาะ


ปริมาณข้าวพร้อมขายประจำเดือน : กันยายน 2561

ปริมาณข้าวพร้อมขายในแต่ละเดือน ของกลุ่มเกษตรกรข้าวตลาดเฉพาะ


พันธุ์ข้าว ชื่อกลุ่ม ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้อมูลติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด(GAP) 0 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม(อินทรีย์) ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง กลุ่มข้าวไทธาตุทอง(GAP)/(อินทรีย์) 500 kg 200 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิแดง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม(อินทรีย์) 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน(อินทรีย์) 20,000 kg 1,000 kg 1,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน(อินทรีย์) 20,000 kg 1,000 kg 1,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน(อินทรีย์) 20,000 kg 1,000 kg 1,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์) 0 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวกข6 กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ(GAP) 2,500 kg 200 kg 500 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด(GAP) 10,000 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ กลุ่มข้าวไทธาตุทอง(GAP)/(อินทรีย์) 800 kg 500 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวทับทิมชุมแพ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด(GAP) 5,000 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวลืมผัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ(GAP) 3,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวลืมผัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)(GAP) 1 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวสังข์หยดพัทลุง กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบทตำนาน(GAP) 1,000 kg 5,000 kg 5,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวสังข์หยดพัทลุง กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบทตำนาน(GAP) 1,000 kg 5,000 kg 5,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวสังข์หยดพัทลุง วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด(GAP) 6,000 kg 200 kg 200 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวพญาลืมแกง วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง(GAP) 500 kg 200 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวพญาลืมแกง วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง(GAP) 1,000 kg 500 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวพญาลืมแกง วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง(GAP) 0 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวพญาลืมแกง วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง(GAP) 1,000 kg 500 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์) 2,000 kg 1,000 kg 1,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวสินเหล็ก วิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข (อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวกข29 (ชัยนาท 80) วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด(GAP) 0 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวดำ กลุ่มข้าวไทธาตุทอง(GAP)/(อินทรีย์) 100 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวดำ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์) 0 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหนียวแดง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์) 500,000 kg 10,000 kg 200,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวหอมไชยา วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา(GAP) 2,538 kg ติดต่อกลุ่ม
ข้าวเหลืองประทิว 123 วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน(GAP) 500 kg 200 kg 300 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ(GAP) 3,600 kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขุม(GAP) ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวพันธุ์ดีบ้านศรีกระดานพล(GAP) 300 kg 300 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์) 200,000 kg 100,000 kg 100,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา(อินทรีย์) 20,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด(GAP) 0 kg 0 kg 0 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า 2 kg 500 kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม(อินทรีย์) 5,000 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย(อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข(อินทรีย์) 1,000 kg 200 kg 300 kg ติดต่อกลุ่ม
ขาวดอกมะลิ 105 วิสาหกิจชุมชนข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข (อินทรีย์) kg kg kg ติดต่อกลุ่ม
กข69 กลุ่มข้าวไทธาตุทอง(GAP)/(อินทรีย์) 1 kg 500 kg ติดต่อกลุ่ม