ปริมาณข้าวพร้อมขายในแต่ละเดือน

ข้าวตลาดเฉพาะ


ปริมาณข้าวพร้อมขายในแต่ละเดือน

ปริมาณข้าวพร้อมขายในแต่ละเดือน ของกลุ่มเกษตรกรข้าวตลาดเฉพาะ


ชื่อกลุ่ม จังหวัด ติดต่อ โทร Line email
1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาปละ กระบี่ นายสมพร ไทรทองคำ 091-0544398
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
2. กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง พังงา นายวิโรจน์ มุขแก้ว 098-0164838
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแร่ พังงา นายไสว ประทีป ณ กลาง 089-2889007
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ นราธิวาส นางสมฤดี สกุลน้อย 083-1844148
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
5. กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน นราธิวาส นางสาวอัจฉรา เล่าเลิศ 086-9554126
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
6. กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง พัทลุง นางยุพาวดี หวังแก้ว 086-0509942, 098-0363700 0980363700
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
7. วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด พัทลุง นางยุพิน พรหมเช็ก 093-3734021
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
8. กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด พัทลุง 089-7372634
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 27,000
9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือนาปรือ-ประดู่ทอง พัทลุง นางสมจิตร์ ชัยสิทธิ์ 084-6325409
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
10. กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด พัทลุง นายบุญสิทธิ์ พูลสง, กาญจนา สุขทอง 085-6745161
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 2,000
11. วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล พัทลุง นายสุทธิชัย เทพสุวรรณ 085-4732438 0854732438
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 200
12. กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบทตำนาน พัทลุง
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
13. สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด พัทลุง นางสายสุนีย์ เกื้อแก้ว 081-0989686
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 5,000
14. กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมืองนาปะขอ พัทลุง นางสาวธิดา คงอาสา 082-8229404
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
15. กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง พัทลุง นายอำมร สุขวิน 089-4641187 0894641187 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 2,000
16. วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน ชุมพร นายประยูร เมืองนาโพธิ์ 087-8919982
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
17. ชาวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมไชยา สุราษฎร์ธานี นายวาริน สังข์ปล้อง 081-0868289
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 3500
18. กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ ตรัง นางพรรณี คงเอียด 090-1758078
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
19. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี ตรัง นางสาวกมลศรี พลบุญ 086-0162744
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
20. กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี สตูล นายบูกาเส็ม กรมเมือง 091-9809224 0919809224
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 150,000
21. กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง สงขลา นางฮาลีล๊ะ หมันหมาด 089-2961679
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
22. กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน สงขลา นางปราณี ทองรักษ์ 063-0593478
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
23. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ชัยนาท นาย จตุรเมธ ชื่นพยอม
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
24. กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพเพชรบุรี เพชรบุรี นายพงษ์สกร สบู่ม่วง 092-2579987
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
25. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม สระบุรี นายประจวบ วงษ์สานิล 089-2419823
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
26. กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี สระบุรี นางสาววันเพ็ญ อุ่นจันทร์ 095-5973468 0955973468wan [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
27. สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด อุทัยธานี นายสมัคร เปี่ยมสัมฤทธิ์, นางสาวอุบลรัตน์ นัคราจารย์ 085-7338659, [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 28,300
28. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี นายสาคร ปากเกล็ด, นายวุฒิภาค ปิฐฏปาตี 097-0964750 pitathapatee [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
29. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด อุทัยธานี นายสวง ขาญสาริกรณ์, นายณรงค์ชัย เชื้อกสิการ 089-5679060 0898602864
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 70,000
30. กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน อุทัยธานี นางสาวจินดารัตน์ วัดแป้น 084-8198911
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
31. กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ อุทัยธานี คุณธนพงศ์ ทองแพ 092-4697918 Pooyaiyo
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
32. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น อุทัยธานี นางประไพรศรี หมั่นเขตรกิจ 089-9612660
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
33. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ อุทัยธานี นายอภิชัย ผุดผ่อง 081-0455616, 087-2073168 0872073168
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 4,000
34. วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง นครราชสีมา นางฐิติรัตน์ วิลแลน 094-6264651
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
35. กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง นครราชสีมา นางทองม้วน พาจันทึก,นางนรินทร์ เที่ยงสันเทีย 085-7657399 ข้าวผูกใจ
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 50,000
36. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวพันธุ์ดีบ้านศรีกระดานพล ขอนแก่น นายเจริญศักดิ์ พงษ์คำพันธุ์ 064-1575473
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
37. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง ขอนแก่น นายไพศาล ผาจันดา 085-7487699
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
38. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5 ขอนแก่น นางประพาต แก้วจันทร์ 095-3401697 0953041697
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 1,500
39. วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน นครพนม นายปราโมท แสงสว่าง 087-8555861 0878555861
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 56,000
40. วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง หนองคาย นายศิริศักดิ์ โลหิทัต 089-0924259, 063-9629916
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 15,000
41. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโหมน กาฬสินธุ์ นายประจวบ คงตรง 085-7388023
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
42. วิสาหกิจชุมชนปันบุญ กาฬสินธุ์ นางสุจารี ธนสิริธนากร 091-8617867 0918614459 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 10,000
43. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก กาฬสินธุ์ นางสาววิจิตรา แสงทอง 081-8678516 tooktazuza1234 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
44. กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลคุ้มเก่า กาฬสินธุ์ นายวิเศษ คำไชโย 089-8432241 0898432241 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 45,000
45. กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลกุดปลาค้าว กาฬสินธุ์ นางศุภาพิชญ็ พันลำ 091-3708865, 080-028441
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 45,000
46. กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลสงเปลือย กาฬสินธุ์ นายทองสุข หาศิริ 080-7335595
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 50,000
47. กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน กาฬสินธุ์ นางทับทิม เพาะชม 080-0128441
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 45,000
48. กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ กาฬสินธุ์ นายอดุลย์ ยุงรัมย์ 086-2379316 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
49. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2 ศรีสะเกษ นางยุพาพิน ศรียงยศ 084-9625351
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 40
50. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ศรีสะเกษ นายบุญมี สุระโคตร 082-3685152, 086-8754838
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 320,000
51. กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมดินทุ่งน้ำเค็ม ศรีสะเกษ นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ 085-2492575 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 400,000
52. กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่ ศรีสะเกษ นายทองไสย พรจันทร์, นายไพโรจน์ มโนรัตน์ 087-8316459, 087-2322057
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 226,900
53. กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม ศรีสะเกษ นายไพฑูรย์ ฝางคำ 081-5793108, 089-2863429 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 245,200
54. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด หนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ จำปา, ประทุมมา สงวนศิลป์ 083-3382206 0813815548
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 142,000
55. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ หนองบัวลำภู นางทิพย์น้อย ทานไธสงค์ 087-8536957
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 13,840
56. สหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรภูพาน จำกัด สกลนคร นางถาวร วงค์สีดา 087-8548017
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 6,000
57. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง สกลนคร นายหนูเพ็ญ นาโควงค์ 085-7454955 0857454955
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 176,400
58. วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ สกลนคร นางสุพรรณี ร่มเกษ 086-0151104 noy0860151104 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 180,570
59. วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา สกลนคร นางมะลิวัลย์ สารพัฒน์ 085-7601517 0857601517 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
60. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า สกลนคร นายพิทักษ์พงษ์ เถื่อนยม 081-0498525 0810496989 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 251,940
61. กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่ม ชัยภูมิ นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท 087-7789855 0877789855
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 1,500,000
62. กลุ่มข้าวไทธาตุทอง ชัยภูมิ นายสุริยะ เพ็ชรเวียง 099-5031210 ฺBIGSURIYA
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 5,000
63. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน ชัยภูมิ นางทองสุข ผลไทย 087-0104653 762522rek [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย

4,000

64. วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง ชัยภูมิ นางหงษไพรวัลย์ ปิตะบุตร 080-4572143
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
65. กลุ่มเกษตรก้าวหน้า บุรีรัมย์ นายศุภณัฎฐ์ บุญอาจ 093-5235394, 097-1678794 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
66. กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ บุรีรัมย์ นางปรารถนา อุ่นจิตต์ 085-4943250 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 100,000
67. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหินปูน มหาสารคาม นางละออง คำเหลา 089-8403531, 085-0114013 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
68. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง ขอนแก่น นายจิตติ แสนโครต 098-3212353
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
69. วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย มหาสารคาม นางจันทร์เพ็ญ พิมสดี 083-5635072
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
70. กลุ่มข้าวสีโภชนาการสูง ต.ค้อเหนือ ยโสธร นางวันเพ็ญ กาญจนสาธิต 098-1020288
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
71. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ยโสธร นางสาวอริย์ญดา ศรีสุวะ 0981033419 0981033419
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
72. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง ยโสธร นางกล้วย ดวงคำ 081-5490381
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
73. วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ ยโสธร
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
74. วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา ยโสธร นางลัดดา พันธ์ศรี 084-8231839 0848231839
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 350 ตัน
75. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง ยโสธร นายสมหมาย แก้วศรี
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
76. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ยโสธร นายสายันต์ สีภานุ 085-2227553
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
77. กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน ยโสธร นางกนิษฐา จันใด 099-0213818
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
78. กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย ยโสธร นายพรมยา โพธิ์ศรีทอง 081-6009216
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
79. กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ยโสธร นางชุธิมา ม่วงมั่น 081-7604891
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
80. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด สุรินทร์ นางสาวณัฏฐา เผือกแก้ว 091-5249524 0915249524 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
81. กลุ่มจูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด สุรินทร์ นายไกรยุทธ แสวงสุข 083-9059877, 096-9275369
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 10,000
82. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย สุรินทร์ นายนิยาย ตำสารี, างกัญญา อ่อนศรี 062-2351776,0872557447
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 25,000
83. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี สุรินทร์ นายตู้ สุขนึก 081-3128338, 089-4449453 thanyarice [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
84. กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก สุรินทร์ นางมาลินี จันทร์เหลือง, นางรัตยา สุขแก้ว 082-1348562, 098-1463771 0981463771
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 100,000
85. กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านจันทร์หอม สุรินทร์ นางสมพร สุดาปัน 080-1515558
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 4,300
86. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข สุรินทร์ นายสมศักดิ์ สุรเนตร 088-1144987 0881144987
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 20,000
87. วิสาหกิจทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์(ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย) สุรินทร์ นายอดิศักดิ์ ศรีอนุช 093-0796173
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 20,000
88. กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้) สุรินทร์ นายทองมา เปรียงยิ่ง 089-0863136
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 30,000
89. กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย ร้อยเอ็ด นายช่วย สาสุข 086-1286819, 086-1093664 0861093664
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 150,000
90. กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด นายสุพรรณ แก้วเกิด 087-2482928 0872482928 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 120
91. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ร้อยเอ็ด นายอารีย์ มาตย์วิเศษ 081-7083259
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
92. สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด นายวีระยุทธ สุวัมน์ 080-7673562
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
93. กลุ่ม วสช. ข้าวอินทรีย์ตำบลดงแดง ร้อยเอ็ด นายวินัด วิกาหะ 084-3925445 0643664363 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
94. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัน อุบลราชธานี นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม 083-1285425
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
95. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี นายสมาน บำเพ็ญ 081-4318946
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
96. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ม่วงฮี อุบลราชธานี นางบุญเลิศ สีสาสีมา
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
97. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย อุบลราชธานี นายทวี ประสานพันธ์, จิตอารีย์ ประสานพันธุ์ 081-5624697, 087-6918265 0880153365 [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
98. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข อุบลราชธานี นายพรทิพย์ ด้วงทอง 081-7609925
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
99. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ตำบลหนองกระท้าว พิษณุโลก นางสุภารัตน์ มาดี 081-9531821
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
100. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ลำปาง นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล 080-6726453, 088-2523838
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 10,000
101. กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ ลำปาง นายประวัติ อินจันทร์ 089-9515323
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
102. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม ลำปาง นายนิยม กันทะราช 085-0330956
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
103. กลุ่มหอมดอกคำใต้ พะเยา นายรุ่ง พรหมโลก 086-1907545
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 81,000
104. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว) พะเยา นายไอศูนย์ ช้างแก้ว, อุไรวรรณ ภู่วิตร 081-7407822 iRice_Jeab [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
105. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว พะเยา นายบาล บุญก้ำ 082-8957321
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
106. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก ตาก นางวาริน กรวยทอง 084-8115565
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
107. วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว อ.พบพระ จ.ตาก ตาก นายสุเนตร แสงท้าว 081-9726992 0819726992
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 20,000
108. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขุม กำแพงเพชร นายวิเดช พรมมี 088-1583598
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
109. วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด กำแพงเพชร นายทฤษฏี เพชรมะลิ 089-0751628 0890751628
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 20,000
110. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ เพชรบูรณ์ นายกายสิทธิ์ บำรุงศรี 087-8389660
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 7,000
111. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน เพชรบูรณ์ นางลำดวน สุพรม 096-5565854, 062-2941591
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 7,000
112. วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง เพชรบูรณ์ นางเสลี่ยง ยศสุพรม 089-6984118
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
113. วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึกปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ ยาป่าคาย 083-9543849
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
114. วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ นางศศิร์อร อ่อนคง 082-3924042
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
115. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม อุตรดิตถ์ นายอัษฎางค์ สีหาราช 089-7051677
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
116. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง เชียงใหม่ นายอำนาจ ภูวินสกูล 093-1460534
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
117. วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ เชียงใหม่ นายกีรติ เกิดผล 087-7222372
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
118. สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เชียงใหม่ นายพลเทพ อุตะมะ 082-8901556
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
119. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย เชียงราย นางเพ็ญนภา พูลชะออ 095-9564314 khaothammachad [email protected]
ปริมาณข้าวพร้อมขาย
120. วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา เชียงราย นายจันทร์ติ๊บ คำอ้าย 081-0263529 0810263529
ปริมาณข้าวพร้อมขาย 20,000