ความชอบข้าวโภชนาการของคนกรุง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ความชอบข้าวโภชนาการของคนกรุง

image

ผลจากการทดสอบชิมข้าวที่มีโภชนาการสูงจากเทศกาลข้าวไทย เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 โดยมีข้าวให้ทดสอบชิม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ และข้าวไร่ดอกข่า และมีผู้ทดสอบชิมทั้งสิ้น 50 คน ผลปรากฎว่า

ในด้านการทดสอบทางสัมผัส ข้าวไรซ์เบอรี่ยังนำมาทุกด้าน ทั้งทางรูปลักษณ์ (7.76) สี (7.52) กลิ่น (7.55) รสชาติ (7.90) ความนุ่ม (7.67) และระดับความชอบรวม (7.90)

ส่วนข้าวมะลินิลสุรินทร์ตามมาอันดับ 2 ในคะแนนด้าน รูปลักษณ์ (7.20) กลิ่น (7.06) และเป็นอันดับที่ 3 .ในด้าน สี (7.16) ความนุ่ม (6.69) รสชาติ (7.02) รองจากข้าวไรซ์เบอรรี่และทับทิมชุมแพ และมีระดับความชอบรวม อยู่ในอันดับที่ 2 ที่7.35 คะแนน

ข้าวทับทิมชุมแพ มีคะแนนด้านสี (7.28) ความนุ่ม (6.90) และรสชาติ (7.08) มาเป็นอันดับ 2 รองจากข้าวไรซ์เบอรรี่ และมาเป็นอันดับ 3 รองจากข้าวไรซ์เบอรรี่ และช้าวมะลินิลสุรินทร์ ในด้านรูปลักษณ์ (7.18) กลิ่น (6.92) และระดับความชอบรวม (7.33) เรียกว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับข้าวมะลินิลสุรินทร์มาก

ส่วนข้าวไร่ดอกข่า มีคะแนนทางรูปลักษณ์ (6.84) สี (6.82) กลิ่น (6.59) รสชาติ (6.69) ความนุ่ม (6.78) และระดับความชอบรวม (7.06) เนื่องจากผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ยังไม่ค่อยคุ้นเคย

แต่เมื่อนำข้อมูลทางโภชนาการมาให้รับทราบแล้ว ปรากฏว่า ระดับความยินดีที่จ่ายทั้ง 4 สายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ข้าวที่ผู้บริโภคมีระดับความยินดีที่จะจ่ายสูงสุดคือ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ 69.27 บาท/กก. รองลงมาคือ ข้าวไรซ์เบอรรี่ และข้าวทับทิมชุมแพ ที่ระดับ 65.59 และ 64.63 บาท/กกตามลำดับ ส่วนข้าวไร่ดอกข่านั้น ระดับความยินดีที่จะจ่ายอยู่ที่ 58.27 บาท/กก. ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับข้าวอีกทั้ง 3 สายพันธุ์ และสูงกว่าข้าวหอมมะลิขาวทั่วไป (55 บาท/กก.)

กล่าวโดยสรุป ความยินดีที่จะจ่ายของผู้บริโภค จะให้ความสำคัญ ทั้งในด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ โดยข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจะสามารถยกระดับราคาได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10-15 บาท/กก.

 

เดชรัต  สุขกำเนิด

18 ธันวาคม 2560

ที่มาข้อมูล  ผลการทดสอบทาประสาทสัมผัสข้าวโภชนาการสูง งานเทศกาลข้าวไทย จำนวนผู้ทดสอบ 50 ราย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

ด้านบน