กลุ่มเกษตรกร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ


รายชื่อกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว)

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง

กลุ่มเกษตรก้าวหน้า

วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน

กลุ่ม วสช. ข้าวอินทรีย์ตำบลดงแดง

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย

วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาปละ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง

วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ

กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้

กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพคุ้งตะเภา

วิสาหกิจชุมชนบ้านร้องลึกปราบศัตรูพืช ปลอดสารพิษ

วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชและแปรรูปแก่งบางระจัน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่บ้านเล่าลือ

วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขุม

วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว อ.พบพระ จ.ตาก

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ที่ 1,2 ตำบลตากตก

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

กลุ่มหอมดอกคำใต้

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม

กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์การเกษตรสบปราบ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ตำบลหนองกระท้าว

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ม่วงฮี

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัน

สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย

กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้)

วิสาหกิจทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์(ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)

กลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านจันทร์หอม

กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย

กลุ่มจูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด

กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่

กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสงยาง

วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)

กลุ่มข้าวสีโภชนาการสูง ต.ค้อเหนือ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย

วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหินปูน

กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ

วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านโนนแดง

กลุ่มข้าวไทธาตุทอง

กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบะหว้า

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง

สหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจรภูพาน จำกัด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด

กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่

กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมดินทุ่งน้ำเค็ม

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลสงเปลือย

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลกุดปลาค้าว

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลคุ้มเก่า

วิสาหกิจชุมชนปันบุญ

กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโหมน

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวพันธุ์ดีบ้านศรีกระดานพล

กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง

วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น

กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม

กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพเพชรบุรี

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน

กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี

กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ

ชาวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมไชยา

วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน

กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง

กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมืองนาปะขอ

สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบทตำนาน

วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล

กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือนาปรือ-ประดู่ทอง

กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด

วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด

กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ

กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแร่

กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง