วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน

ปี พ.ศ.2549 เริ่มก่อตั้งกลุ่มโดย นายประยูร เมืองนาโพธิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสนโดยรวบรวมสมาชิกผู้ทำนาในพื้นที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสนใช้ในการต่อรองกับตลาดผู้รับซื้อ และให้กลุ่มได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก ผู้ทำนา ให้มีการรับรองจากทางราชการและหน่วยงานภายนอก ปี พ.ศ. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ได้เข้ารับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยมีการรับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว มีการอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติระบบการผลิตข้าว GAP ให้เป็นไปตามมารตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับข้าว ปี พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ได้อบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติระบบการผลิตข้าว GAP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสำหรับข้าว ปัจจุบันมีสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมการจัดทำระบบควบคุมภายใน จำนวน 30 ราย การจัดทำคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มอาศัยเป็นแนวทางและวิธีการดำเนินงานต่อไป

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 124.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเหลืองประทิว 123

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

18/1 หมู่ 5 ตำบล บางสน อำเภอ ประทิว จังหวัด ชุมพร

สอบถาม / โทร

คุณ นายประยูร เมืองนาโพธิ์ / 087-8919982

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน