ชาวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมไชยา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ชาวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมไชยา

image

ข้าวพื้นเมืองของไทยมีความหลากหลาย มีประวิติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมตลอดทั้งเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ข้าวพื้นเมืองที่คงมีอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นข้าวที่มีความพิเศษ สมควรที่ต้องอนุรักษ์พันธุ์ไว้ ปัจจุบันพันธุ์ข้าวหอมไๆชยาที่มีปลูกในทุ่งไชยามีพื้นที่ปลูกน้อยลงและพันธุ์ข้าวเดิมก็อาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมจากเดิม ทราบว่า เป็นข้าวอายุหนัก แต่ปัจจุบันที่ปลูกอยู่เป็นพันธุ์ข้าวอายุ ประมาณ 5 เดือน โดยมีกลุ่มชาวนา ตำบลทุ่ง ตำบลเลม็ด ตำบลป่าเว และตำบลโมถ่าย ยังคงปลูกอยู่บ้าง เพื่อมิให้พันธุ์สูญหายไป เมื่อปี พ.ศ. 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ได้เข้ามาส่งเสริมข้าวหอมไชยาในรูปแบบข้าวตลาดเฉพาะ มีการสนับสนุนการแปรรูปข้าวหอมไชยาให้มีมูลค่าเพิ่มกว่าราคาข้าวปกติ มีการสนับสนุนเครื่องซีนปากถุง สูญญากาศ และถุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าข้าวให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานีได้เข้ามาอบรมระบบควบคุมภายในให้แก่สมาชิก จำนวน 3 ครั้ง และเข้ามาอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ไอศกรีม น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมไชยา การทำสบู่จากน้ำมันรำข้าว ปี พ.ศ. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์สุราษฏร์ธานี ได้เข้ามาอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติระบบการผลิตข้าว GAP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว จำนวน 2 ครั้ง และเข้ามาติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลุ่มสมาชิก ปี พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์สุราษฏร์ธานี ได้เข้ามาอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติระบบการผลิตข้าว GAP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว จำนวน 2 ครั้ง และเข้ามาติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลุ่มสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมการจัดทำระบบควบคุมภายใน จำนวน 26 ราย การจัดทำคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและแแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มอาศัยเป็นแนวทางและวิธีการดำเนินงานต่อไป

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 78
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 26
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวหอมไชยา

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

126 หมู่ 2 ตำบล โมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นางยินดี เรืองฤทธิ์ / 081-6069274

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน