Lemon Farm

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

Lemon Farm

image

ร้านค้าที่ขายสินค้าเพื่อสุขภาพ เน้นการขายสินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ผ่านการผลิตจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของเลมอนฟาร์ม มีมาตรฐานการผลิตรับรองข้าวอินทรีย์แบบ PGS และมาตรฐาน
ออร์แกนิกของประเทศ ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของลูกค้าอย่างแน่นอน

ลิ้งค์ : http://www.lemonfarm.com

ด้านบน