เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

หลักการและเหตุผล

 
จากการที่กรมการข้าวได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดข้าวเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ข้าวใน 4 ลักษณะคือ
 
ก) ข้าวอินทรีย์
ข) ข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ค) ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ง) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
และจากการสำรวจของกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เมื่อปี 2559 พบว่า ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อย (ประมาณร้อยละ 40 ของผู้บริโภคที่สำรวจทั้งหมด) มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อข้าวตลาดเฉพาะ และผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสก็พบว่า ผู้บริโภคมีความยินดีที่จะจ่ายในพันธุ์ข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง และพันธุ์ข้าวมีรสชาติหอม นุ่ม ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
 
อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจในข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวในตลาดเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเรื่องพันธุ์ข้าว คุณค่าทางโภชนาการของแต่ละสายพันธุ์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะมีผลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
 
ดังนั้น เพื่อให้การขยายและพัฒนาตลาดข้าวเฉพาะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญในการซื้อขายข้าวตลาดเฉพาะ ตั้งแต่ข้อมูลด้านสายพันธุ์ ด้านมาตรฐาน ด้านโภชนาการ ด้านคุณภาพ ด้านผู้ผลิต ด้านราคา และด้านแหล่งจำหน่าย โดยจะรวบรวมและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค
 

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

 
1. เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสำคัญของข้าวในตลาดเฉพาะ ทั้งข้อมูลด้านสายพันธุ์ ด้านมาตรฐาน ด้านโภชนาการ ด้านคุณภาพ ด้านผู้ผลิต ด้านราคา และด้านแหล่งจำหน่าย อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะ ให้เป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญของการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวในตลาดเฉพาะ
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้าวตลาดเฉพาะ ให้เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้บริโภค
ด้านบน